优发娱乐老虎机_优发娱乐老虎机官方网站_优发娱乐老虎机官方网站 优发娱乐老虎机_优发娱乐老虎机官方网站_优发娱乐老虎机官方网站

汉语拼音听说写练-字母表学习视频 汉语拼音字母表a o e的认识

汉语拼音听说写练-字母表学习视频

课程标题:汉语拼音听说写练-字母表学习视频

课程分类:   小学语文

关键词TAG:汉语 拼音 字母表 

课程报错:   报 错

学友推荐:129顶一下-80踩一下

汉语拼音听说写练-字母表学习视频-汉语拼音字母表a o e的认识 -课程简介

汉语拼音听说写练-字母表学习视频-汉语拼音字母表a o e的认识
更多拼音学习视频:       http://www.bosw.net/yuwen/pinyin/ 汉语拼音字母表 启蒙视频 声母表Shengmu list b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵母表Yunmu list a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ang eng ing ong 汉语拼音音节表 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming f fa fo fei fou fan fen fang feng d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng h ha he hai hei hao hou hen hang heng j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng z za ze zi zai zao zou zang zeng c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

汉语拼音听说写练-字母表学习视频-课程评论

评论加载中...
版权说明:本站视频来源于网友收集各大视频网站资源,只用于学习之用。如有侵权请联系我们管理员。信箱:boswnet@126.com博视网教育视频博视网  |